Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA YILMAZ YILMAZLAR OTOMOTİV MÜŞTERİ/ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Yılmaz Yılmazlar Oto. Orm. Ürün. Nak. İnş. Taah. Pet. Ürün. Tic. Ve San. Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. İş bu aydınlatma metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, ticari faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinin işlenme amaçları, kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. “Yılmaz Yılmazlar Otomotiv Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ na (“Politika”) www.yilmazyilmazlar.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ BİLGİSİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Yılmaz Yılmazlar Oto. Orm. Ürün. Nak. İnş. Taah. Pet. Ürün. Tic. Ve San. Ltd. Şti. (Bundan sonra Yılmaz Yılmazlar Otomotiv olarak ifade edilecektir) tarafından hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Kişisel Veriler;

-Kimlik (ad, soyad, tc kimlik no, anne baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no)

-İletişim (e-posta adresi, iletişim adresi, telefon no.)

-Hukuki İşlem (Hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi kapsamında ki belge ve bilgiler, adli makamlarla yazışmalarda ki ve dava dosyalarında ki bilgiler)

-Müşteri İşlem (Çağrı merkezi kayıtları ( bkz. Çağrı merkezi aydınlatma metni), fatura, senet veya çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi.)

-Fiziksel Mekân Güvenliği (Güvenlik kamera kayıtları (bkz. Kamera aydınlatma metni,))

-İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri)

-Görsel Kayıtlar (araç fotoğrafları)

-Diğer-araç bilgileri (araç plakası, marka, model, kilometre bilgileri)

-Finans (Hukuki ilişkinin özelliğine göre yaratılan finansal işlemi gösteren belgelere ilişkin veriler, banka bilgileri, iban numarası, hesap numarası,)

-Pazarlama (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları,)

Kişisel verileriniz;

-Sözleşme Süreçlerinin Ve/Veya Hukuki İşlerin Takibi Yürütülmesi

-Mal / Hizmet Satın Alım ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

-Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

-Ürün veya hizmet satın almanız halinde satış veya hizmet sözleşmesinin ifası

-Sözleşmenin İfası Kapsamında Tarafınızla İrtibata Geçilmesi

-Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

-Finans Ve/Veya Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

-Ürün Ve Hizmetlere Dair Faturaların Düzenlenmesi Ve Tahsilat Süreçlerinin Yürütülmesi

-İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

-İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

-Talep / Şikayetlerin Takibi/Yerine Getirilmesi

-Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

-Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini.

-Sunulan Ürün Ve Hizmetlere Dair Kurulum, Montaj Ve Demontaj Gibi Her Türlü Faaliyetin Yerine Getirilmesi Ve Denetlenmesi,

-Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması Ve/Veya İcrası amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yolla veya sözlü, yazılı olarak otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’ nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca;

-Kanunda açıkça öngörülmesi ve İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, (Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca) ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,

-Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler.

-Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine,

-Sözleşmenin ifası kapsamında montaj ve demontaj taleplerinin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili servis birimlerine,

-Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN KANUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi ‘’Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre Şükrü paşa Mahallesi, Tortum Yolu Caddesi 3. Km Hilal Kent Karşısı Yılmaz Yılmazlar Otomotiv No: 251 Yakutiye/ERZURUM adresine yazılı olarak veya şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@yilmazyilmazlar.com.tr e-posta adresine elektronik olarak iletebilirsiniz. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.yilmazyilmazlar.com.tr web adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’ nu doldurarak iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. Başvurularınız Şirket tarafından talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

YILMAZ YILMAZLAR OTOMOTİV